Nasze przedsiębiorstwo oferuje profesjonalne przygotowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji i dostosowanie jej do wybranych standardów zarządzania jakością w przedsiębiorstwie.

SUS 20.0 / ISO 9001:2015 / AKSES

Posiadamy duże doświadczenie we wdrażaniu standardu SUS 2.0, normie ISO 9001:2015, czy AKSES, dedukowanych Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Standard SUS 2.0 jest standardem usług szkoleniowo-rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (PIFS). Zdobycie certyfikacji SUS 2.0 umożliwia przedsiębiorcy zamieszczanie swoich usług szkoleniowo-rozwojowych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) oraz realizację szkoleń, doradztwa, coachingu, egzaminów, studiów podyplomowych itp., na które zgłaszający się przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie nawet do 80% wartości usługi w ramach dofinansowania ze środków UE.

Więcej informacji nt. standardu SUS 2.0: http://www.sus.pifs.org.pl/

Norma ISO 9001:2015 zawiera wymagania dla systemu zarządzania jakością mającego zastosowanie dla każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości i rodzaju, która potrzebuje wykazać zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów lub usług, zgodnych z wymaganiami klienta i mających zastosowanie wymagań prawnych i regulacyjnych oraz dążącej do zwiększenia zadowolenia klienta, głównie poprzez skuteczne i praktyczne stosowanie systemu, łącznie z procesami doskonalenia systemu i zapewnienia zdolności z wymaganiami klienta. Norma ta jest jednym z najpopularniejszych standardów w Polsce. Zdobycie certyfikacji ISO 9001:2015 umożliwia przedsiębiorcy zamieszczanie swoich usług szkoleniowo-rozwojowych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) oraz realizację szkoleń, doradztwa, coachingu, egzaminów, studiów podyplomowych itp., na które zgłaszający się przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie nawet do 80% wartości usługi w ramach dofinansowania ze środków UE.

Więcej nt. normy: https://www.iso.org/iso-9001-quality-management.html

 Akredytacja AKSES służy zidentyfikowaniu Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, które świadczą usługi o najwyższej jakości oraz, których działania przynoszą wymierne i trwałe efekty, m.in. zatrudnieniowe. Tym samy, zgodnie z przyjętym przez Rade Ministrów Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej, warunkiem dostępu do ubiegania się o środki publiczne przez OWES w latach 2014-2020 jest pozytywne zakończenie procedury akredytacji, potwierdzone przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Więcej informacji nt. akredytacji: http://akses.ekonomiaspoleczna.gov.pl/akredytacja-owes

W powyższych zakresach oferujemy:

 1. Wypracowanie i dostosowanie dokumentacji wewnętrznej (ewentualnie dodatkowo dokumentacji szkoleniowo-rozwojowej) przedsiębiorstwa do wybranego standardu/normy zarządzania jakością:
  • audyt wstępny – przeanalizowanie prowadzonej i już posiadanej dokumentacji przedsiębiorstwa
  • przegląd i analiza procesów, realizowanych usług przez przedsiębiorstwo
  • opracowanie raportu z audytu wstępnego
  • opracowanie planu audytu certyfikacyjnego
  • szkolenie – podstawy certyfikacji, standardy
  • opracowanie/dopracowanie dokumentacji gotowej do wdrożenia – przygotowanie dokumentacji, zgodnej z wybranym standardami, normą, gotowej do wdrożenia w przedsiębiorstwie
  • szkolenie kadry przedsiębiorstwa z zasad wdrożenia i stosowania wybranego standardu/normy
  • udzielanie odpowiedzi względem prawidłowości wdrażania dokumentacji i standardu/normy
 1. Wdrożenie wybranego standardu/normy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie:
  • przegląd i analiza procesów, realizowanych usług przez przedsiębiorstwo
  • rozpowszechnienie w przedsiębiorstwie przygotowanej/wypracowanej dokumentacji zgodnej z wybranym standardem/normą zarządzania jakością oraz rozpoczęcie procesu wdrażania
  • szkolenie dla kadry zarządzającej – zasady wdrożenia i stosowania wybranego standardu/wymagań normy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, stosowanie wypracowanej dokumentacji we wszystkich świadczonych przez Zleceniodawcę usługach
  • udzielanie odpowiedzi względem prawidłowości wdrażania dokumentacji i standardów/normy zarządzania jakością przedsiębiorstwa
 1. Audyt wewnętrzny końcowy – po wdrożeniu standardu/normy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, a przed audytem zewnętrznym z jednostki akredytacyjnej:
  • audyt końcowy za zgodność z wymaganiami standardu/normy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie – dotyczy realizowanych usług i obowiązujących procesów przedsiębiorstwie oraz wszelkiej wypracowanej dokumentacji
  • przygotowanie raportu i opracowanie działań korygujących względem ewentualnych niezgodności we wdrożonym procesie standardu/normy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie – zalecenia poaudytowe wraz ze sposobem ich wdrożenia.
 1. Asysta podczas auditu zewnętrznej jednostki akredytacyjnej
  • wszelkie kontakty z auditorem dokonującym auditu z ramienia zewnętrznej jednostki akredytacyjnej;
  • udzielanie niezbędnych informacji i wyjaśnień auditorowi dokonującemu auditu zewnętrznego z ramienia jednostki akredytacyjnej;
  • udział w audicie prowadzonym przez zewnętrzną jednostkę akredytacyjną

ZYSKUJĄ PAŃSTWO:

 1. Gwarancja opracowania dokumentacji zgodnej z wymaganiami wybranego standardu/normy
 2. Gwarancję przejścia auditu zewnętrznego z wybranej jednostki akredytacyjnej
 3. Konsultacje telefoniczne oraz on-line w zakresie zlecenia – bez limitu (np. poprawność wdrożenia, prawidłowość stosowania poszczególnych narzędzi, zmiany w obowiązujących przepisach prawnych, które należy uwzględnić w dokumentacji wewnętrznej itp.). Konsultacje mają na celu wsparcie Klienta we właściwym procesie wdrożenia i obowiązują do momentu uzyskania przez Klienta wybranej certyfikacji
 4. Konsultacje po wdrożeniu certyfikacji – do 6 m-cy po uzyskaniu wybranej certyfikacji uzyskują Państwo kompleksowe wsparcie powdrożeniowe, w zakresie objętym zleceniem.

WAŻNE!

Nie jesteśmy zewnętrzną jednostką akredytacyjną. Wspieramy przedsiębiorców we wdrażaniu i ubieganiu się o uzyskanie wybranego standardu zarządzania jakością, jak również oferujemy dokonywanie audytów, mających na celu sprawdzenie zgodności w wybranym standardem/normą. Nie prowadzimy natomiast auditów umożliwiających uzyskanie certyfikacji ISO 9001, SUS 2.0, AKSES lub innej

Wszystkich zainteresowanych usługami konsultingowymi, zapraszamy do kontaktu:

 

Katarzyna Charkowska-Giedrys
katarzyna@writeit.pl lub usługi@writeit.pl
506-844-462

 

Nie znalazłeś tego, czego szukasz???
Skontaktuj się z nami: usługi@writeit.pl
731-247-847

Nasze przedsiębiorstwo oferuje profesjonalne wsparcie przy poprawności realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE.

 

Kontrola towarzyszy realizacji każdego projektu, któremu udzielone zostało wsparcie z funduszy unijnych. Jest elementarnym obowiązkiem w trakcie trwania projektu lub do pięciu lat po jego zakończeniu, poprzedzając ostateczne rozliczenie. Kontrola projektu może także nastąpić w trakcie okresu trwałości projektu. Instytucje zewnętrzne (m.in. IZ, IP, KE, US, UKS, NIK itd.) uprawione do weryfikacji poprawności realizacji projektu, bądź uzyskanych wskaźników, mają możliwość prowadzenia kilku rodzajów kontroli.

 

Twój projekt może zostać poddany następującym kontrolom:

 1. Weryfikacja wniosków o płatność– każdy złożony wniosek o płatność jest sprawdzany pod kątem formalnym i rachunkowym. Dodatkowo są sprawdzane wydatki ujęte we wniosku do refundacji oraz, czy wskazane rozliczenia są wydatkami kwalifikowalnymi, tj. czy mieszczą się w kategoriach wydatków, które można finansować ze środków UE. Weryfikacji podlegają wówczas wszystkie faktury i rachunki lub ich część, które zostały ujęte w danym wniosku o płatność.
 2. Kontrola w miejscu realizacji projektu lub w Twojej siedzibie– instytucja, z którą podpisałeś umowę, w każdym roku sprawdzi wybraną przez siebie grupę projektów. W grupie tej może się znaleźć także Twój projekt. Kontrole te mogą być prowadzone w trakcie realizacji projektu, na jego zakończenie lub po jego zakończeniu. Kontroli podlegać będzie prowadzona przez Ciebie dokumentacja oraz zakres rzeczowy realizowanego projektu. Szczególną formą kontroli na miejscu jest wizyta monitoringowa, polegająca na sprawdzeniu, czy faktycznie projekt jest wykonywany (np. wizyta na planowanym szkoleniu, doradztwie itp.).
 3. Kontrola krzyżowa– kontrola ta odbędzie się w sytuacji, gdy realizujesz więcej niż jeden projekt lub gdy realizowałeś projekty w latach 2007-2013. W trakcie kontroli sprawdzane będzie, czy w ramach kilku projektów nie były finansowane te same wydatki. W kontroli tej nie uczestniczysz – prowadzona jest ona bowiem na podstawie danych zgromadzonych w systemie informatycznym. Możesz dowiedzieć się o niej tylko wówczas, gdy zachodzi podejrzenie podwójnego finansowania i zostaniesz poproszony o przedłożenie konkretnych dokumentów do weryfikacji.
 4. Kontrola na zakończenie realizowanego projektu– w ramach tej kontroli sprawdzana będzie kompletność i zgodność z procedurami całej dokumentacji związanej z realizacją projektu, którą zobowiązany jesteś posiadać. Zakres czynności może też obejmować kontrolę w miejscu realizacji projektu.
 5. Kontrola trwałości– prowadzona po zakończeniu realizacji projektu – co do zasady podczas tej kontroli sprawdzeniu podlega, czy nie zaszły w projekcie niedozwolone modyfikacje polegające na:
 • zaprzestaniu działalności produkcyjnej lub przeniesieniu jej poza obszar wsparcia finansowanego z danego programu, wskazanego dla danego województwa (np. z w przypadku RPO);
 • zmianie własności współfinansowanej infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści;
 • istotnej zmianie wpływającej na charakter projektu, jego cele lub warunki realizacji, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych założeń;

Zachowanie okresu trwałości monitoruje się najczęściej na bazie wypełnianej przez Ciebie ankiety, jednak część projektów podlega kontroli w miejscu ich realizacji.

 1. Kontrola doraźna – przeprowadzana jest bez uprzedniego poinformowania lub jeden dzień roboczy przed jej przeprowadzeniem. Decyzja o takiej kontroli podejmowana jest na skutek stwierdzenia nieprawidłowości podczas realizacji projektu lub podejrzenia ich wystąpienia.
 2. Inne kontrole– realizowane na podstawie odrębnych przepisów bezpośrednio przez Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Instytucję Audytową (czyli właściwy Urząd Kontroli Skarbowej) lub Najwyższą Izbę Kontroli. Instytucje te mogą weryfikować prawidłowość prowadzenia zamówień publicznych, oceniać oddziaływanie na środowisko lub zakres udzielanej pomocy publicznej.

 

W trakcie kontroli sprawdzany jest faktyczny stan realizacji projektu pod względem finansowym i rzeczowym oraz zgodność jego realizacji z umową o dofinansowanie projektu. Sprawdzana jest przede wszystkim dokumentacja, w tym

 1. Dokumenty finansowe:
 • oryginały dowodów księgowych, (tj. faktury, rachunki, noty księgowe, listy płac) oraz zawierane umowy;
 • dokumenty potwierdzające opłacenie dokumentów przedstawionych do rozliczenia, czyli wyciągi bankowe, potwierdzenia przelewów, raporty kasowe, dowody KP i KW;
 • obowiązująca w Twojej firmie polityka rachunkowości;
 • wyodrębniona ewidencja księgowa wraz z zestawianiem obrotów i sald.

Ponadto ocenie podlegają dokumenty potwierdzające przyjęcie zakupionych produktów do ewidencji księgowej tj. dokumenty OT, ewidencja środków trwałych oraz księgi inwentarzowe.

 1. Dokumenty potwierdzające zgodność działań projektowych z politykami wspólnotowymi, w tym przede wszystkim:
 • ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy;
 • umowy o pracę;
 • certyfikaty środowiskowe.
 1. Dokumenty potwierdzające zgodność zrealizowanych działań z Ustawą Prawo zamówień publicznych lub zasadą konkurencyjności:
 • sposób szacowania wartości zamówienia;
 • upublicznienie treści ogłoszenia o zamówieniu;
 • potwierdzenie przesłania zapytań ofertowych do potencjalnych dostawców;
 • uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty;
 • raport z udzielonego zamówienia;
 • treść umowy podpisanej z wyłonionym wykonawcą lub dostawcą;
 • i inne.
 1. Dokumenty potwierdzające osiągnięcie założonych wskaźników produktów/ rezultatów:
 • umowy i faktury zakupu środków trwałych przewidzianych w projekcie;
 • umowy i bieżące dokumenty potwierdzające deklarowane zwiększenie zatrudnienia;
 • umowy potwierdzające nawiązanie współpracy z innymi podmiotami, wskazanymi we wniosku o dofinansowanie;
 • uzyskane certyfikaty;
 • i inne.
 1. Procedury archiwizacji dokumentacji projektowej:

Korzystając ze środków UE przyjmujesz na siebie obowiązek archiwizacji pełnej dokumentacji projektowej w siedzibie swojej firmy, przez okres wskazany w umowie dotacji.

 1. Działania informacyjno-promocyjne, in.:
 • oznakowanie dokumentacji i korespondencji prowadzonej w związku z realizacją projektu;
 • oznakowanie dofinansowanych środków trwałych;
 • oznakowanie miejsca realizacji projektu.
 1. Oprócz dokumentów kontrolerzy mogą też naocznie sprawdzić, czy zakupione sprzęty, maszyny i urządzenia są zgodne z opisem przedstawionym przez Ciebie we wniosku o dofinansowanie.

Jeżeli podczas kontroli wykryte zostaną nieprawidłowości, otrzymasz zalecenia pokontrolne wraz z terminem ich wypełnienia. WAŻNE!!! Wydatki poniesione w sposób nieprawidłowy muszą zostać objęte korektą wysokości przyznanego dofinansowania, a dokładnie jego pomniejszeniem, gdyż nie można kwot wycofywanych z projektu przeznaczać na inne wydatki w tym samym projekcie. W skrajnych wypadkach może to prowadzić nawet do całkowitej utraty dofinansowania lub rozwiązania umowy.

Nasze przedsiębiorstwo oferuje usługę przeprowadzenia kontroli wewnętrznej realizowanego przez Ciebie projektu we wszystkich wyżej wskazanych zakresach

 Wszystkich zainteresowanych powyższymi usługami, zapraszamy do kontaktu:

Katarzyna Charkowska-Giedrys
katarzyna@writeit.pl lub usługi@writeit.pl
506-844-462

Nie znalazłeś tego, czego szukasz???
Skontaktuj się z nami: usługi@writeit.pl
731-247-847

Nasze przedsiębiorstwo oferuje profesjonalne przeprowadzenie audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie, organizacji lub jednostki sektora publicznego.

Audyt wewnętrzny przedsiębiorstwa, podobnie jak kontrola wewnętrzna, traktowane są jako niezależne narzędzia wspierające realizację celów danego przedsiębiorstwa. Jednakże, audyty wewnętrzne znacznie odbiegają od kontroli wewnętrznej.

Kontrola wewnętrzna polega na podejmowaniu przez kierownictwo przedsiębiorstwa wszelkich czynności zwiększających prawdopodobieństwo osiągnięcia ustalonych celów. Pojęcie systemu kontroli oznacza zintegrowany zbiór elementów i czynności kontrolnych wykorzystywanych przez organizację do realizacji jej celów.

 Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną, obiektywnie zapewniającą i doradczą, której celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej organizacji. Pomaga on organizacji w osiąganiu jej celów poprzez systematyczne i zdyscyplinowane podejście do oceny i doskonalenia skuteczności zarządzania ryzykiem, kontroli i governance.

Różnice: Audyt wewnętrzny: Kontrola wewnętrzna:
Obszar działalności Obejmuje całość instytucji, a w szczególności: zarządzanie ryzykiem, kontrola wewnętrzna, governance Obejmuje głównie obszar rachunkowo-finansowy
Cel działania Poprawa przyszłych działań, a w szczególności: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, governance

 

Audyt szuka odpowiedzi na pytania dotyczące m.in.:

Czy realizowane operacje są oszczędne, wydajne?

czy podejmowane decyzje są racjonalne?

Czy są osiągane założone cele?

Czy zostały zidentyfikowane wszystkie ryzyka krytyczne dla realizacji założonych celów?

Czy instytucja działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa?

Czy instytucja jest dobrze zabezpieczona przed nadużyciami gospodarczymi?

Kontrola aktualnych działań dla zapewnienia: prawidłowości, rzetelności, wiarygodności informacji finansowych
Sposób zorganizowania Audyt jest działalnością niezależną, czyli są prowadzone przez osoby niezwiązane z ocenianym obszarem Kontrola wykonywana jest przez osoby związane z obszarem, którego kontrola dotyczy
Sposób działania Skupia się głównie na ocenie ex-ante, czyli ocenie funkcjonujących mechanizmów pod katem określenia ich prawidłowości względem realizacji celów Skupia się głównie na kontroli ex-post, czyli potwierdzeniu, że stan faktyczny jest zgodny z wymaganym

Reasumując, audyt wewnętrzny jest niezależną doradczą i weryfikującą działalnością, której głównym celem jest usprawnienie operacyjne organizacji, przedsiębiorstwa lub instytucji sektora publicznego oraz wniesienie do niej własnej wartości. Audyt wewnętrzny pomaga zatem w osiąganiu celów organizacji poprzez systematyczne i metodyczne podejście do oceny i doskonalenia skuteczności realizowanych procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i zarządzania organizacją.

Nasze przedsiębiorstwo oferuje przeprowadzenie gruntownego audytu wewnętrznego przez doświadczonych auditorów wewnętrznych, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę oraz profesjonalny warsztat pracy.

 Wszystkich zainteresowanych powyższymi usługami, zapraszamy do kontaktu:

Katarzyna Charkowska-Giedrys
katarzyna@writeit.pl lub usługi@writeit.pl
506-844-462

Nie znalazłeś tego, czego szukasz???
Skontaktuj się z nami: usługi@writeit.pl
731-247-847

Nasze przedsiębiorstwo oferuje profesjonalne przygotowanie lub korektę już zamieszczonych ofert (kart usługi) w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

W Bazie Usług Rozwojowy przedsiębiorcy mają możliwość zamieszczania oferowanych przez siebie usług szkoleniowo-rozwojowych. Na szczególną uwagę zasługują usługi, w których uczestnictwo może być współfinansowane ze środków UE do nawet 80% (zależne od RPO danego województwa). Otóż, Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ma możliwość blokady zamieszczonych usług, które nie spełniają standardów, bądź posiadają liczne niezgodności z Regulaminem BUR. Również Operatorzy środków finansowych, przeznaczonych na dofinansowanie do usług rozwojowych, mają możliwość zakwestionowania karty usługi. Warto pamiętać, że nieprofesjonalne przygotowanie karty świadczy o Organizatorze szkolenia – o brak profesjonalizmu i teoretycznie niskiej jakości wystawionej usługi. Niestety, potencjalni klienci w ten właśnie sposób oceniają zarówno Organizatora danej usługi, ale również całe szkolenie.

Celem uniknięcia tych potknięć i profesjonalnego oferowania świadczonych usług rozwojowych, zachęcamy do skorzystania z oferowanego przez Naszą firmę wsparcia względem zamieszczanych w BUR kart usług.

 

Oferujemy:

 • kompleksowe przygotowanie karty usługi szkoleniowo-rozwojowej pod indywidualne wytyczne, z uwzględnieniem celów, efektów, wskaźników, harmonogramu, programu i innych danych szczegółowych
 • korektę już zamieszczonych, bądź przygotowywanych kart usług szkoleniowo-rozwojowych
 • szkolenie z dydaktyki, niezbędnej przy opracowywaniu celów, w tym biznesowych, efektów i wskaźników realizowanej usługi, z uwzględnieniem programu i harmonogramu realizowanej usługi

 

Dodatkowo oferujemy:

 • pełnienie roli administratora przedsiębiorstwa w Bazie Usług Rozwojowych (BUR), czyli kompleksowa obsługa konta organizatora usług szkoleniowo-rozwojowych, a dokładniej: zamieszczanie kart usług szkoleniowo-rozwojowych, monitorowanie zapisów na poszczególne usługi, zmiana statusu uczestników, kontakt z operatorem i PARP w zakresie ewentualnych uwag dot. zamieszczonej karty usługi, zapisywanie uczestników na usługi, wsparcie techniczne uczestników usługi szkoleniowo-rozwojowej podczas zapisywanie się na daną usługę naszego klienta i wiele innych
 • pomoc przy rejestracji podmiotów w BUR i wypełnienie karty podmiotu
 • podpięcie pracowników pod podmiot
 • ustalenie administratorów podmiotu
 • i inne

Otrzymujecie Państwo gwarancję skutecznego przejścia postępowania weryfikacyjnego zamieszczonych usług szkoleniowo-rozwojowych w BUR, zarówno ze strony PARP, jak i poszczególnych Operatorów.

 

Wszystkich zainteresowanych powyższymi usługami, zapraszamy do kontaktu:

Katarzyna Charkowska-Giedrys
katarzyna@writeit.pl lub usługi@writeit.pl
506-844-462

 

Nie znalazłeś tego, czego szukasz???
Skontaktuj się z nami: usługi@writeit.pl
731-247-847