STANDARDY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Nasze przedsiębiorstwo oferuje profesjonalne przygotowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji i dostosowanie jej do wybranych standardów zarządzania jakością w przedsiębiorstwie.

SUS 2.0 / TGLS QA / ISO 9001:2015 / AKSES

Posiadamy duże doświadczenie we wdrażaniu standardu SUS 2.0, znaku jakości TGLS QA, normie ISO 9001:2015, czy AKSES (dedykowanych Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej).


Standard SUS 2.0 jest standardem usług szkoleniowo-rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (PIFS). Zdobycie certyfikacji SUS 2.0 umożliwia przedsiębiorcy zamieszczanie swoich usług szkoleniowo-rozwojowych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) oraz realizację szkoleń, doradztwa, coachingu, egzaminów, studiów podyplomowych itp., na które zgłaszający się przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie nawet do 80% wartości usługi w ramach dofinansowania ze środków UE.

Więcej informacji nt. standardu SUS 2.0: http://www.sus.pifs.org.pl/

Znak jakości TGLS QA (The Global Language System Quality Alliance) stanowi zbiór doświadczenia merytorycznego kierowników Fundacji TGLS QA Polska oraz obserwowanych dobrych praktyk. Umożliwia on instytucjom szkoleniowym w Polsce czerpanie wiedzy z działań służących poprawie jakości nauczania i prowadzenia działalności szkoleniowej, jak również uzyskanie potwierdzenia świadczenia usług według najwyższych standardów. Zdobycie certyfikacji znaku jakości TGLS QA umożliwia przedsiębiorcy zamieszczanie swoich usług szkoleniowo-rozwojowych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) oraz realizację szkoleń, doradztwa, coachingu, egzaminów, studiów podyplomowych itp., na które zgłaszający się przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie nawet do 80% wartości usługi w ramach dofinansowania ze środków UE.

Więcej informacji nt. znaku jakości TGLS QA: https://znak-jakosci.tgls.pl/

Norma ISO 9001:2015 zawiera wymagania dla systemu zarządzania jakością mającego zastosowanie dla każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości i rodzaju, która potrzebuje wykazać zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów lub usług, zgodnych z wymaganiami klienta i mających zastosowanie wymagań prawnych i regulacyjnych oraz dążącej do zwiększenia zadowolenia klienta, głównie poprzez skuteczne i praktyczne stosowanie systemu, łącznie z procesami doskonalenia systemu i zapewnienia zdolności z wymaganiami klienta. Norma ta jest jednym z najpopularniejszych standardów w Polsce. Zdobycie certyfikacji ISO 9001:2015 umożliwia przedsiębiorcy zamieszczanie swoich usług szkoleniowo-rozwojowych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) oraz realizację szkoleń, doradztwa, coachingu, egzaminów, studiów podyplomowych itp., na które zgłaszający się przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie nawet do 80% wartości usługi w ramach dofinansowania ze środków UE.

Więcej nt. normy: https://www.iso.org/iso-9001-quality-management.html

Akredytacja AKSES służy zidentyfikowaniu Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, które świadczą usługi o najwyższej jakości oraz, których działania przynoszą wymierne i trwałe efekty, m.in. zatrudnieniowe. Tym samy, zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej, warunkiem dostępu do ubiegania się o środki publiczne przez OWES w latach 2014-2020 jest pozytywne zakończenie procedury akredytacji, potwierdzone przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Więcej informacji nt. akredytacji: http://akses.ekonomiaspoleczna.gov.pl/akredytacja-owes

W POWYŻSZYCH ZAKRESACH OFERUJEMY:

 • 1. Wypracowanie i dostosowanie dokumentacji wewnętrznej (ewentualnie dodatkowo dokumentacji szkoleniowo-rozwojowej) przedsiębiorstwa do wybranego standardu/normy zarządzania jakością:
 • audyt wstępny – przeanalizowanie prowadzonej i już posiadanej dokumentacji przedsiębiorstwa;
 • przegląd i analiza procesów, realizowanych usług przez przedsiębiorstwo;
 • opracowanie raportu z audytu wstępnego;
 • opracowanie planu audytu certyfikacyjnego;
 • szkolenie – podstawy certyfikacji, standardy;
 • opracowanie/dopracowanie dokumentacji gotowej do wdrożenia – przygotowanie dokumentacji, zgodnej z wybranym standardami, normą, gotowej do wdrożenia w przedsiębiorstwie;
 • szkolenie kadry przedsiębiorstwa z zasad wdrożenia i stosowania wybranego standardu/normy;
 • udzielanie odpowiedzi względem prawidłowości wdrażania dokumentacji i standardu/normy;
 • 2. Wdrożenie wybranego standardu/normy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie:
 • przegląd i analiza procesów, realizowanych usług przez przedsiębiorstwo;
 • rozpowszechnienie w przedsiębiorstwie przygotowanej/wypracowanej dokumentacji zgodnej z wybranym standardem/normą zarządzania jakością oraz rozpoczęcie procesu wdrażania;
 • szkolenie dla kadry zarządzającej – zasady wdrożenia i stosowania wybranego standardu/wymagań normy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, stosowanie wypracowanej dokumentacji we wszystkich świadczonych przez Zleceniodawcę usługach;
 • udzielanie odpowiedzi względem prawidłowości wdrażania dokumentacji i standardów/normy zarządzania jakością przedsiębiorstwa;
 • 3. Audyt wewnętrzny końcowy – po wdrożeniu standardu/normy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, a przed audytem zewnętrznym z jednostki akredytacyjnej:
 • audyt końcowy za zgodność z wymaganiami standardu/normy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie – dotyczy realizowanych usług i obowiązujących procesów przedsiębiorstwie oraz wszelkiej wypracowanej dokumentacji;
 • przygotowanie raportu i opracowanie działań korygujących względem ewentualnych niezgodności we wdrożonym procesie standardu/normy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie – zalecenia poaudytowe wraz ze sposobem ich wdrożenia;
 • 4. Asysta podczas auditu zewnętrznej jednostki akredytacyjnej:
 • wszelkie kontakty z auditorem dokonującym auditu z ramienia zewnętrznej jednostki akredytacyjnej;
 • udzielanie niezbędnych informacji i wyjaśnień auditorowi dokonującemu auditu zewnętrznego z ramienia jednostki akredytacyjnej;
 • udział w audicie prowadzonym przez zewnętrzną jednostkę akredytacyjną.

ZYSKUJĄ PAŃSTWO:

 1. Gwarancja opracowania dokumentacji zgodnej z wymaganiami wybranego standardu/normy.
 2. Gwarancję przejścia auditu zewnętrznego z wybranej jednostki akredytacyjnej.
 3. Konsultacje telefoniczne oraz on-line w zakresie zlecenia – bez limitu (np. poprawność wdrożenia, prawidłowość stosowania poszczególnych narzędzi, zmiany w obowiązujących przepisach prawnych, które należy uwzględnić w dokumentacji wewnętrznej itp.). Konsultacje mają na celu wsparcie Klienta we właściwym procesie wdrożenia i obowiązują do momentu uzyskania przez Klienta wybranej certyfikacji.
 4. Konsultacje po wdrożeniu certyfikacji – do 6 m-cy po uzyskaniu wybranej certyfikacji uzyskują Państwo kompleksowe wsparcie powdrożeniowe, w zakresie objętym zleceniem.

WAŻNE!

Nie jesteśmy zewnętrzną jednostką akredytacyjną. Wspieramy przedsiębiorców we wdrażaniu i ubieganiu się o uzyskanie wybranego standardu zarządzania jakością, jak również oferujemy dokonywanie audytów, mających na celu sprawdzenie zgodności w wybranym standardem/normą. Nie prowadzimy natomiast auditów umożliwiających uzyskanie certyfikacji ISO 9001, SUS 2.0, AKSES lub innej.

Wszystkich zainteresowanych usługami konsultingowymi, zapraszamy do kontaktu:

Katarzyna Charkowska-Giedrys

katarzyna@writeit.pl lub uslugi@writeit.pl

506-844-462

Nie znalazłeś tego, czego szukasz?

Skontaktuj się z nami:  uslugi@writeit.pl; 731-247-847