Regulamin i zasady współpracy

Regulamin i zasady współpracy 

Regulamin i zasady współpracy

Regulamin i zasady współpracy mają na celu zaznajomienie Naszych klientów z wytycznymi, których przestrzegamy podczas podejmowanej współpracy przy różnego rodzaju zleceniach.

I.   Zakres usług:
 • Z każdym Klientem zawierana jest umowa na przygotowanie merytorycznego, wartościowego, oryginalnego dzieła, na wybrany przez Klienta temat.
 • Dzieło przygotowane jest zgodnie z ustalonymi wytycznymi, wyszczególnionymi w drodze e-mailowej, bądź telefonicznej.
 • Terminy odbioru poszczególnych części dzieła ustalane są z Klientem na początku współpracy i dostosowanego do jego możliwości finansowych i terminów Naszych redaktorów.

Istnieje możliwość zamówienia raportu prawdopodobieństwa z systemu plagiat.pl dla wykonanego dzieła. Koszt wykonania raportu antyplagiatowego ponosi Klient.

II.   Ochrona danych osobowych:
 • Serwis WRITE IT gwarantuje pełną anonimowość i ochronę danych osobowych. Wszelkie dane personalne są gromadzone wyłącznie w celu kontaktów roboczych podczas realizacji usługi. Dane te nie są udostępniane osobom trzecim, czy gdziekolwiek publikowane.
 • Zamówione dzieło staje się własnością Klienta w momencie całkowitego rozliczenia – następuje przeniesienie praw autorskich majątkowych. Tym samym, Klient nabywa autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do dzieła oraz może swobodnie eksploatować dziełem, wg własnego uznania i dopuszczone prawem. My natomiast zobowiązujemy się do niewykorzystywania, czy udostępniania osobom trzecim już wypracowanego dzieła.
III.   Legalność usług
 • Serwis WRITE IT świadczy usługi przygotowania opracowań naukowych, które stanowią wzór lub bazę wyjściową do pisania własnych autorskich prac naukowych. Przygotowane dzieło ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być one wykorzystywane w sposób naruszający prawa, w Legalność usługszczególności Prawo Autorskie i art. 272 KK.
 • Serwis WRITE IT oraz jego redaktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystywanie przygotowanego opracowania naukowego w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawne.
IV.   Złożenie zamówienia:

Klient ma możliwość złożenia zamówienia na kilka sposobów, mianowicie:

 • wysyłając e-maila na adres: write.it.olsztyn@gmail.com
 • wypełniając formularz kontaktowy zamieszczony na stronie www.writeit.pl
 • po uprzednim komailto:write.it.olsztyn@gmail.comntakcie telefonicznym: 731-247-847, po przesłaniu e-maila ze szczegółowymi wytycznymi.
 • Na podstawie szczegółowych wytycznych zamówienia wskazanych przez Klienta, następuje dokonanie wyceny zamówienia, które następnie jest przedstawiane w drodze e-mailowej Klientowi.
 • Po otrzymaniu zamówienia od Klienta serwis WRITE IT do 24 godzin prześle Klientowi ostateczną odpowiedź, czy podejmie się zrealizowania usługi – zdarza się, że wszyscy redaktorzy nie dysponują wolnymi terminami.
 • W e-mailu wysłanym do Klienta podana jest również wstępna kalkulacja cenowa zamówienia.

Jeżeli Klient zdecyduje się na współpracę z Serwisem WRITE IT, zobligowany jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych wyłącznie do celów roboczych oraz do zaakceptowania niniejszego regulaminu.

V.   Zapłata za usługę:

Zapłata za usługę - płatność

Zamówienie przyjęte do realizacji wymaga ustalenia harmonogramów jego realizacji oraz dokonywania płatności za poszczególne etapy – każdorazowo ustalane indywidualnie z Klientem.

 • W zależności od terminu oraz objętości dzieła, płatność może być jednorazowa, bądź ratalna. Zależne jest to od:

a) zlecenia do 20 str. – płatność jednorazowa

b) zlecenia powyżej 20 str. – płatność ratalna: przedpłata ok. 20% wartości całego zlecenia, pozostała część rozłożona na max 3 raty.

 • Z każdym Klientem zawierana jest umowa wykonania zamówienia, podlegająca opodatkowaniu przez Wykonawcę.
 • Po podpisaniu umowy przez obie Strony i ustaleniu harmonogramu, Klient zobligowany jest do dokonania pierwszej płatności w wyznaczonym terminie i wysokości.
 • Płatność dokonana powinna być przelewem na wskazane konto bankowe, bądź przekazem pieniężnym, na wskazany adres.
 • Po każdej wpłacie, Klient otrzyma dokument uiszczenia opłaty, jakim jest Faktura VAT.
VI.   Realizacja zamówienia:
 • Po podpisaniu umowy i zgodnie z jej zapisami, Nasi redaktorzy przystępują do realizacji zamówienia. Jeżeli zapisy umowy obligują Klienta do uiszczenia przedpłaty, redaktor przystępuje do pracy w momencie uiszczenia przez Klienta wpłaty.
 • W wyznaczonych terminach Klient otrzymuje od Naszego redaktora gotowy materiał w całości, bądź w etapach, jako załącznik do e-maila.
 • Przygotowanie kolejnych, nowych treści, które nie stanowiły zakresu zlecenia, wiążą się z dodatkową opłatą przez Klienta.
VII.   Reklamacje:
 • Klient ma prawo zgłaszać wszelkiego rodzaju poprawki do zrealizowanego dzieła w terminie 30 dni od daty przesłania mu finalnej wersji dzieła. Wykonawca natomiast zobligowany jest do ich bezpłatnego i bezzwłocznego usunięcia, bądź poprawy.
 • Poprawki dotyczyć powinny wyłącznie zleconego zakresu merytorycznego, technicznego, stylistycznego, czy interpunkcyjnego.
 • Po upływie powyżej wskazanego terminu zgłaszania bezpłatnych poprawek, serwis WRITE IT zastrzega sobie prawo do pobierania opłat za wykonanie poprawek, bądź ma prawo odmowy ich realizacji.
 • Serwis WRITE IT przez 30 dni od momentu przesłania finalnej wersji dzieła, przechowuje korespondencję z Klientem oraz wszelkie materiały związane z przygotowaniem dzieła i samo dzieło. Oznacza to, że po tym terminie wszelkie związane z zamówieniem ustalenia, materiały i same dzieło, zostają usunięte przez Redaktora. Tym samym, serwis WRITE IT również nie ma do nich dostępu.
VIII.   Postanowienia końcowe:
 • Serwis WRITE IT nie dokonuje zmiany ceny zlecenia w trakcie jego trwania, chyba że zmianie uległ zakres zlecenia.
 • Serwis WRITE IT zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z Klientem w przypadku nieterminowego regulowania należności.
 • W sprawach nieuregulowanych w powyższym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Autorskiego.
 • Regulamin obowiązuje od momentu jego publikacji na stronie: writeit.pl

 

Zespół WRITE IT

 

Zlecając Nam usługi, akceptujesz niniejszy Regulamin i zasady współpracy z Zespołem WRITE IT